Skip to main content

Jongmense wil ruimte hê om inisiatief en leiding te kan neem. Hulle wil graag in ‘n omgewing saamwerk wat diverse leierskapstyle van verskillende mense bevorder. Hulle verkies ook ‘n deelnemende besluitnemingsproses. 

Daarom bestaan daar ‘n al groter wordende behoefte by jongmense dat gesagstrukture meer verteenwoordigend sal wees van die breër samelewing itv ras, geslag en ouderdom. Hiërargiese strukture word mettertyd vervang met plat, deelnemende en organiese sisteme en netwerke, waar almal se stem gehoor word en elkeen se insette waardevol geag word.

In die verlede was vergaderings die ruimtes waar verkose leiers hulle insette gegee en besluite geneem het vanuit hulle eie perspektief. Jongmense waardeer dit egter om eerder vroegtydig ingelig te word oor onderwerpe en saam daaroor na te dink en te gesels in meer informele ruimtes. Leierskap is vir hulle ‘n gedeelde verantwoordelikheid in ‘n oop proses en nie beperk tot verkose leiers of vasgestelde vergaderings nie. Hulle sal ook voortdurend nuwe mense wil innooi in ‘n proses of vergadering, sodat hierdie persone vars en kreatiewe nuwe perspektiewe kan bring.

Deur gebruik te maak van tegnologie kan daar ook op ‘n gereelde basis opgevolg word of die rigting wat ingeslaan is, steeds in lyn is met die aksieplan wat opgestel is en die behoeftes van die onmiddellike konteks.

Uit die aard van die saak is verhoudings baie belangrik vir jongmense en sal enige vorm van diverse organiese leierskap daarby baat wanneer persoonlike verhoudings geprioritiseer word, sodat die span saam sterker kan groei in stede daarvan dat ‘n handjievol geselekteerde mense oor mekaar klim om spreekwoordelik “bo” uit te kom.

Dink net wat sal gebeur as jou gemeente se kerkraad die gemiddelde ouderdom, taal, geslag en ras van jou gemeenskap weerspieël en op gelyke voet saamwerk, terwyl hulle vergaderings 100% deursigtig is vir enige iemand te alle tye.

Hoe wil jongmense ‘n verskil maak?

6/10 wil prakties ‘n verskil maak

4/10 wil deur hul leefwyse ‘n verskil maak

8% onder familie / in die alledaagse lewe

Waar maak jongmense ‘n verskil?

53% by die werk 

18% gemeenskap (kinderhuise, ouetehuise ens.)

13% by die kerk

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).