Skip to main content

Jongmense eis in die huidige tyd al meer dat sisteme en organisasies deursigtig is en leierskap eties is en verantwoordbaar gehou word. Jongmense regoor die wêreld neem verantwoordelikheid op hulleself om onreg uit te wys en ‘n stem te wees om verkeerdhede uit te wys en reg te stel. Net soos ander groot instansies, word die gevestigde kerk dikwels deur die huidige generasie met agterdog beskou en dit is dus noodsaaklik dat kerke deursigtige bestuurstyle het, tekortkominge aanspreek en rekenskap kan gee oor hulle besluite en werksaamhede. Dit sluit in dat die kerk moet dink oor haar verantwoordelikheid teenoor die aarde, haar impak op die omgewing, rentmeesterskap en volhoubare energiegebruik.

Nie net word die instansies verantwoordbaar gehou ten opsigte van hulle werksaamhede nie, maar ook oor hoe hulle meewerk om die verkeerdhede van die verlede reg te stel en sosiale geregtigheid te bewerkstellig. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het reeds vyf fokus areas geïdentifiseer, naamlik genesing en versoening, die herstel van die familie en gesin, die uitwissing van armoede en ongelykheid, ekonomiese transformasie en die versterking van demokrasie, wat die kerk kan gebruik as rigtingwysers in die strewe na versoening en genesing in die land.

Daarbenewens moet die alledaagse werk van die kerk ook deursigting wees en sisteme en persone verantwoordbaar gehou word. Dit beteken dat gemeentes se notules en finansiële state beskikbaar moet wees en dat daar diverse leiers sal wees wat op ‘n etiese manier aangewys word.

In die verlede het die mag in vergaderings by ‘n klein groep leiers gelê wat besluite geneem het, maar in die toekoms sal die kerk al meer die mag in vergaderings en strukture moet versprei, sodat daar groter verteenwoordiging is en die besluitneming diverse stemme verteenwoordig.

Vir jongmense is dit belangrik dat die twee beginsels – verantwoordelikheid en deursigtigheid – hand aan hand gaan in belang van die groter gemeenskap. Die kerk van die toekoms gebruik jong volwassenes as die gewete van ‘n organisasie en neem saam met hulle verantwoordelikheid.

Hoe maak jong volwassenes ‘n verskil?

34% deur ander te help
16% om opreg om te gee vir ander
13% deur ander respekvol en vriendelik te hanteer
8% deur my beste te gee
8% deur te streef na God se wil
5% pro bono werk
5% kos te gee
5% met sport
3% deur ‘n vredemaker te wees
3% deur myself te wees

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).