Skip to main content

‘n Voorstedelike gemeente het besef dat hulle eredienste slegs ‘n spesifieke tipe spiritualiteit aanspreek en dat daar ‘n behoefte is aan ‘n meer inklusiewe benadering. Hulle het besluit om ‘n nuwe erediens op proef te stel wat meer as een tipe spiritualiteit sal akkommodeer. Hulle het ook die fisiese spasie van die erediens en die inrigting daarvan verander sodat dit ‘n meer interaktiewe erediens kon wees, waar mense met ‘n verskeidenheid van spirituele behoeftes kon deelneem. Hierdie behoeftes sluit in die behoefte om te leer, die behoefte om iets te beleef en die behoefte om iets te doen.

Die “Kryte en Kerse erediens” is gebore en het gepoog om mense van alle generasies bymekaar te bring. Die kryte en ander hulpmiddels was daar om kreatiwiteit en aktiwiteit te bevorder, terwyl die kerse en ander liturgiese elemente weer stilte en luistervermoë aangemoedig het. Alhoewel die Bybel steeds die sentrale bron van die erediens is, was die preek meer interaktief van aard en was gesprek om die tafels ‘n kern aspek van die erediens. 

Die erediens sluit die lees van die Bybelteks met ‘n kort verduideliking van die konteks daarvan in. Die gedeelte spreek die kognitiewe behoefte van sekere mense om kennis op te doen, aan. Daarna word mense se ervaring en leefwêreld betrek deur die oop vrae wat gevra word en om die tafels bespreek word.  Die skeppende aktiwiteite wat hierop volg, moedig interaksie en samewerking aan en word gekoppel aan die praktiese toepassing van die tema of teksgedeelte. Die erediens word afgesluit met ‘n gebedsoefening en musiek om mense te help om stil te word en met God te gesels.

Hierdie nuwe benadering tot die erediens bring mense van alle ouderdomme en agtergronde bymekaar in hierdie gemeenskap en stel hulle in staat om op hul eie, unieke manier God te ervaar. Die erediens is ‘n multidimensionele en multisensoriese ervaring wat elke persoon op verskillende maniere aanraak. Mense ervaar dat dit ‘n baie meer inklusiewe benadering is wat die diversiteit van mense se persoonlikhede en voorkeure in ag neem. Vir jongmense is dit belangrik dat elkeen se unieke spirituele style erken en geakkommodeer word, eerder as om een benadering te volg. Kryte en Kerse het gevolglik ‘n vaste instelling geraak in dié gemeente en ook mense getrek wat nie in die tradisionele erediens tuisgekom het nie. 

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).